امید غزاله

امیدغزاله
  • نام و نام خانوادگی امید غزاله
  • سمت مسئول کمیته داوران
  • استان فعالیت کشور


امید غزاله

مسئول کمیته داوران