معرفی اعضا آقایان

سعید غزاله

سعید غزاله

بنیانگذار سبک مشاهده رزومه
امید غزاله

امید غزاله

مسئول کمیته داوران مشاهده رزومه
سید داوود حسینی

سید داوود حسینی

مسئول روابط بین الملل مشاهده رزومه
امین غزاله

امین غزاله

مشاور حقوقی سبک مشاهده رزومه
حمزه خنفری

حمزه خنفری

نایب رئیس سبک و نماینده خراسان رضوی مشاهده رزومه
محمود پیرزاده

محمود پیرزاده

مسئول کمیته(فرهنگی) و عضو هیئت رئیسه مشاهده رزومه
جمال الدین امیدی

جمال الدین امیدی

مسئول کمیته(نهادها و ارگانها) مشاهده رزومه
   1