معرفی اعضا بانوان

آرزو غزاله

آرزو غزاله

دبیر بانوان و مسئول کمیته داوران مشاهده رزومه
ماندانا تقی پور

ماندانا تقی پور

مسئول کمیته(آزمون) و عضو کمیته(داوران) مشاهده رزومه
فاطمه کیائی

فاطمه کیائی

مسئول کمیته(فنی)و عضو کمیته(داوران) مشاهده رزومه
پگاه کیائی

پگاه کیائی

مسئول کمیته (اقتصادی) مشاهده رزومه
نیلوفر  کراسه

نیلوفر کراسه

مسئول کمیته (سایبری) و عضو کمیته فنی مشاهده رزومه
سارا صادقی مهر

سارا صادقی مهر

مسئول کمیته(مسابقات) و عضو کمیته داوران مشاهده رزومه
مدینه ستوده

مدینه ستوده

مسئول کمیته(پیشکسوتان) مشاهده رزومه
شیرین حسامی

شیرین حسامی

مسئول کمیته(بازرسی) و عضو کمیته(آزمون) مشاهده رزومه
معصومه کارگر

معصومه کارگر

مسئول کمیته(استعدادیابی) مشاهده رزومه
سحر حقیقتی فرد

سحر حقیقتی فرد

مسئول کمیته(پزشکی) مشاهده رزومه
لیلا کامیابی

لیلا کامیابی

مسئول کمیته(فرهنگی) مشاهده رزومه
زهرا سیاح

زهرا سیاح

مسئول کمیته(انظباطی) مشاهده رزومه
مهری یلچی

مهری یلچی

مسئول کمیته(روابط عمومی) مشاهده رزومه
الهه اکبری

الهه اکبری

عضو کمیته فنی مشاهده رزومه
مونا یزدانی

مونا یزدانی

مسئول کمیته(مربیان) مشاهده رزومه
نگار محمدی

نگار محمدی

مسئول کمیته(تحقیق و پژوهش) مشاهده رزومه
ساناز شکری

ساناز شکری

مسئول کمیته(آموزش) و عضو کمیته فنی مشاهده رزومه
سکینه تحصیلی

سکینه تحصیلی

مسئول کمیته(همگانی) مشاهده رزومه
   1